Sprejem v dom

Postopek prijave

Prošnja za sprejem

Prosilec za sprejem v dom oziroma njegovi zakoniti zastopniki morajo ob prijavi poskrbeti za ustrezno in pravilno izpolnjeno dokumentacijo.

Prošnja za sprejem v dom mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce, ki jih najdete v Obrazcu 1:

  • prošnjo za sprejem ali premestitev;
  • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izpolni izbrani osebni zdravnik in ob oddaji prošnje ne sme biti starejše od 30 dni;
  • izjavo o (do)plačilu.

Prošnjo lahko bodoči stanovalci ali njihovi svojci prinesejo osebno, jo pošljejo po e-pošti ali navadni pošti. Popolne prošnje obravnava Komisija za sprejeme, premestitve in odpuste ter jih uvrsti v čakalno vrsto. Če je prošnja nepopolna, komisija prosilca pozove, da jo dopolni.

Seznam čakajočih za sprejem v dom

Kriteriji za sprejem

Ko je v domu na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem bodočega stanovalca s seznama čakajočih. Pri tem upošteva naslednje kriterije:

  • vrstni red prispele prošnje oziroma dolžino čakalne dobe;
  • zdravstveno stanje bodočega stanovalca, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe;
  • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev;
  • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema;
  • druge razloge, ki vplivajo na sprejem.
Stopnje osnovne in socialne oskrbe

Merila za razvrščanje

Stopnje osnovne in socialne oskrbe, ki jo stanovalci glede na svoje zdravstveno stanje in fizične sposobnosti potrebujejo, so razdeljene na naslednje kategorije:

Namenjena je stanovalcem, ki zaradi starosti ali drugih težav, povezanih z njo, ne zmorejo več povsem samostojno živeti v svojem domačem okolju, lahko pa še vedno sami opravljajo temeljne življenjske aktivnosti in pri tem ne potrebujejo neposredne pomoči druge osebe.

Stanovalcem nudimo predvsem storitve v zvezi z bivanjem, prehrano, čiščenjem prostorov in vzdrževanjem.

Namenjena je stanovalcem z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami.

Oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih občasno odvisna od pomoči drugih.

Namenjena je stanovalcem, ki so zaradi svojega fizičnega ali psihičnega stanja v celoti odvisni od tuje pomoči.

Oskrba III A

Namenjena je stanovalcem z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami.

Oseba je pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas delno odvisna od pomoči drugih.

Oskrba III B

Namenjena je stanovalcem, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, ker so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas popolnoma odvisni od pomoči druge osebe.

Namenjena je stanovalcem, ki zaradi starostne demence ali podobnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ter osebno spremljanje ali nadzor.

Osnova za razvrstitev stanovalca v Oskrbo IV je postavljena diagnoza demenca in opredeljena potreba po osebnem spremljanju ali nadzoru s strani specialista psihiatra.

Skip to content